Skoči na glavno vsebino

O projektu

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Cilji projekta

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt bo vključenih 75 VIZ, med katerimi bo 18 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj  2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT,  formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli. Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ.

Sodelovalno učenje lahko opredelimo kot vzgojno-izobraževalno strategijo, pri kateri delajo udeleženci v majhnih strukturiranih skupinah. Skupinsko delo temelji na njihovi medsebojni soodvisnosti in odgovornosti, pomembno pa je, da vsak doda svoj prispevek k skupni nalogi.

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi.  Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.

Člani šolskega razvojnega tima

Tea Habinc – vodja šolskega razvojnega tima, Gregor Horžen, Ema Maček, Nataša Šekoranja Špiler, Gregor Avsec, Elica Tomše, Alojz Konec,  Renata Gavranič, Polona Masnec, Mateja Strnad Zorec, Mateja Raušl, Marjana Milekić, Barbara Valentinčič Barlič, Mirna Malus, Bernard Ivšić in Uroš Škof – ravnatelj.

Inovativni pouk: Prevladujoča aktivnost učencev: Iskanje podatkov v e-gradivih in uporaba le teh pri reševanju nalog, sklepanje na podlagi različnih virov. Kompetenca, ki jo razvijamo: kritično mišljenje.

Spletna stran o projektu na naši šoli. Več >>>.

Dostopnost