Ustanovitev šolskega sklada

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1998 z dopisom ravnateljem še dodatno priporočalo ustanovitev šolskih skladov po posameznih šolah. Po teh priporočilih in lastnih pobudah zaposlenih je bil tudi na naši šoli sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008, pa je vsaka šola obvezana k temu, da ustanovi šolski sklad.

Namen

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. 

Delo šolskega sklada naše šole je usmerjeno predvsem v pridobivanje sredstev za zagotavljanje nadstandardnih učnih programov in omogočanje vsem dijakom udeležbo v njih.
Nekaj najpomembnejših ciljev delovanja sklada:
– uvajanje sodobnih metod dela v proces vzgoje in izobraževanja,
– udeležba dijakov na tekmovanjih iz znanj v Sloveniji in tujini, športnih tekmovanjih in ostalih tekmovanjih,
– razvijanje ustvarjalnosti (krožki, delavnice, natečaji …),
– nabava opreme za kakovostnejše izobraževalno delo,
– dodatno izobraževanje in delo z nadarjenimi dijaki,
– pomoč pri izobraževanju dijakov s slabšim socialnim in materialnim statusom,
– dodatno preventivno delo z dijaki za učinkovito izrabo prostega časa,
– usposabljanje dijakov iz prve pomoči,
– nakup robotskih setov MINDSTORMS EV3 Education in Raspberry Pi.

Dostopnost