Skoči na glavno vsebino

Prilagajanje šolskih obveznosti

V skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli, šola prilagodi šolske obveznosti:

 • dijaku, ki se vzporedno izobražuje;
 • dijaku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi;
 • zaradi daljših ali pogostih odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov.

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti tudi:

 1. nadarjenemu dijaku;
 2. dijaku perspektivnemu športniku;
 3. dijaku vrhunskemu športniku;
 4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave;
 5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti;
 6. dijaku, ki prihaja iz druge države;
 7. v drugih utemeljenih primerih;
 8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.

Za to pravico zaprosi polnoletni dijak oziroma starši mladoletnega dijaka. Polnoletni dijak oziroma starši mladoletnega dijaka izpolnijo vlogo in priložijo ustrezna dokazila (katera dokazila so potrebna, je razvidno iz formularja vloge). Vloga se odda tajništvu šole do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.

O pridobitvi pravice do prilagoditev odloči ravnatelj po pridobitvi mnenja oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe. Sklep velja največ za eno šolsko leto.

Če se pravica o prilagoditvi opravljanja obveznosti dodeli, šola v 15 dneh po izdaji sklepa, v sodelovanju z dijakom in s starši mladoletnega dijaka, pripravi osebni izobraževalni načrt. V posameznih primerih se uskladi tudi z organizacijo, v kateri se dijak udejstvuje ali izvajalcem dejavnosti.

Z osebnim izobraževalnim načrtom se določijo:

 1. pravice in obveznosti dijaka in šole,
 2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
 3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti,
 4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
 5. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.

Med šolskim letom se ta načrt lahko iz utemeljenih razlogov spremeni.

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje:

–  če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,

–  če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih,

–  če mu je izrečen ukor,

–  v primeru daljše bolezni ali poškodbe,

–  iz drugih utemeljenih razlogov.

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev preneha:

–  če po poteku mirovanja pravice dijak ne popravi negativnih ocen;

–  če preneha pogoj za pridobitev te pravice,

–  če je izključen iz šole,

–  na predlog dijaka oziroma staršev mladoletnega dijaka,

–  s potekom obdobja, za katerega mu je bila pravica do prilagoditve podeljena.

Zoper sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev pravice do prilagoditev in sklep o prenehanju pravice do prilagoditev je dovoljena pritožba na pritožbeno komisijo oz. komisijo za varstvo pravic, v skladu z Zakonom o gimnazijah. Pritožbena komisija o pritožbi odloči v 15 dneh po prejemu pritožbe.

Dostopnost