Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Sestava upravnega odbora šolskega sklada

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.Članice in člani upravnega odbora: Nika Ogorevc, Elica Tomše, Mateja Raušl, Ivan Učanjšek, Nada Drstvenšek, Cvetka Župevc in Irena Munič Zorko.

Ustanovitev šolskega sklada

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1998 z dopisom ravnateljem še dodatno priporočalo ustanovitev šolskih skladov po posameznih šolah. Po teh priporočilih in lastnih pobudah zaposlenih je bil tudi na naši šoli sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. 

Namen

Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih iz prejšnjega stavka so lahko tisti otroci, učenci oziroma dijaki, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice ali pravica do znižanja plačila za programe vrtcev do največ tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: upravičenci). Če sredstva, namenjena iz šolskega sklada, ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih upravičencev, upravni odbor iz tretjega odstavka tega člena sredstva dodeli vsem upravičencem v enakem deležu. Izjemoma upravni odbor sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravičencem, če oceni, da posebne okoliščine, ki niso bile predmet odločanja o pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. Taka odločitev mora biti sprejeta soglasno. Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Ne glede na ureditev v zakonu, ki ureja dohodnino, je upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto lahko tudi šolski sklad oziroma sklad vrtca, ki sredstva iz sklada namenja tudi otrokom, učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij, kot jih določa prejšnji odstavek. Šolski sklad oziroma sklad vrtca je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvu, pristojnem za finance, enkrat letno zagotovi podatke o skladih, potrebne za namen priprave seznama upravičencev do donacij. Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

Delo šolskega sklada naše šole je usmerjeno predvsem v pridobivanje sredstev za zagotavljanje nadstandardnih učnih programov in omogočanje vsem dijakom udeležbo v njih.

Nekaj najpomembnejših ciljev delovanja sklada: uvajanje sodobnih metod dela v proces vzgoje in izobraževanja, udeležba dijakov na tekmovanjih iz znanj v Sloveniji in tujini, športnih tekmovanjih in ostalih tekmovanjih, razvijanje ustvarjalnosti (krožki, delavnice, natečaji …), nabava opreme za kakovostnejše izobraževalno delo, dodatno izobraževanje in delo z nadarjenimi dijaki, pomoč pri izobraževanju dijakov s slabšim socialnim in materialnim statusom, dodatno preventivno delo z dijaki za učinkovito izrabo prostega časa, usposabljanje dijakov iz prve pomoči, nakup robotskih setov MINDSTORMS EV3 Education in Raspberry Pi.

 

Donatorska pogodba za šolski sklad
UPN položnica za šolski sklad

 

Šolsko leto 2022/23

Šolsko leto 2021/22
Vabilo na 1. sejo upravnega odbora šolskega sklada

Šolsko leto 2019/20
Vabilo na 1. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole 2019/20
Zapisnik 1. seje upravnega odbora v šolskem letu 2019/20
Šolsko leto 2018/19
Vabilo na 1. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole 2018/19
Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2019/20
Šolsko leto 2017/18
Pravila o delovanju šolskega sklada Gimnazije Brežice
Vabilo na 3. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 3. seje upravnega odbora šolskega sklada
Vabilo na 2. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 2. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Vabilo na 1. sejo upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Šolsko leto 2016/2017
Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Šolsko leto 2015/2016
Zapisnik 3. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 2. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada šole
Šolsko leto 2014/2015
Zapisnik 2. seje UOŠS 30.6.2015
Zapisnik 1. seje UOŠSGB 23.10.2014
Šolsko leto 2013/2014
Zapisnik 1. seje UOŠSGB 17.09.2013
Pravila ŠSGB 07.11.2005

Dostopnost