Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, akt o ustanovitvi zavoda ali drugi predpisi, sprejema letni delovni načrt zavoda, potrjuje letno poročilo ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. 

Svet zavoda deluje v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi ter poslovnikom sveta šole. Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja,  pet predstavnikov delavcev zavoda (B. Valentinčič Barlič,  J. Krmpotič, G. Horžen, M. Raušl in E. Tomše), trije predstavniki staršev (Z. Zlatič, V. Balon Kek in  D. Lipej) in dva predstavnika dijakov (M. Bogovič, J. Andrejaš). Svet zavoda vodi Barbara Valentinčič Barlič.

Sestanki sveta šole:
Konstitutivna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 31. 3. – 1. 4. 2020
1. dopisna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 8. 6. – 10. 6. 2020
2. dopisna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 16. 6. – 17. 6. 2020
1. redna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 29. 9. 2020
Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/2021
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/2020