Svet zavoda je organ upravljanja zavoda in odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, akt o ustanovitvi zavoda ali drugi predpisi, sprejema letni delovni načrt zavoda, potrjuje letno poročilo ter odloča o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. 

Svet zavoda deluje v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi ter poslovnikom sveta šole. Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja,  pet predstavnikov delavcev zavoda (B. Valentinčič Barlič,  J. Krmpotič, G. Horžen, M. Raušl in E. Tomše), trije predstavniki staršev (Z. Zlatič, V. Balon Kek in  D. Lipej) in dva predstavnika dijakov (M. Ferenčak, T. Cizelj). Svet zavoda vodi Barbara Valentinčič Barlič.

Sestanki sveta šole:
Konstitutivna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 31. 3. – 1. 4. 2020
1. dopisna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 8. 6. – 10. 6. 2020
2. dopisna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 16. 6. – 17. 6. 2020
1. redna seja Sveta šole Gimnazije Brežice, 29. 9. 2020
3. dopisna seja Svesta šole Gimnazije Brežice, 2. 11. – 4. 11. 2020

Dostopnost