Skoči na glavno vsebino

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavnik staršev predstavlja vse starše oddelka in o posameznem vprašanju izraža mnenje večine staršev.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

–       predlaga nadstandardne programe,

–       daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–       sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

–       daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

–       razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–       obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–       voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

–       lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

–       v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

–       opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2023/2024

 

 

Sestava Sveta staršev Gimnazije Brežice v šolskem letu 2022/2023
Oddelek
Priimek in ime starša
1. a Ferk Branko
1. b Plevnik Nataša
1. c Mijatović Alen
1. d Rostohar Janja
2. a Bedič Petra
2. b Petrič Anton
2. c Drstvenšek Nada
2. d Jukič Velimir
3. a Šavrič Jerneja
3. b Munič Zorko Irena
3. c Župevc Cvetka
3. d Rovan Natalija
4. a Učanjšek Ivan – predsednik
4. b Podpečan Miroslav
4. c Cesar Tatjana
4. d Kevo Vladimir
Vabila, zapisniki in ostala gradiva

1.seja, 2.seja, 3.seja, 4.seja

 

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2021/2022
Oddelek Priimek in ime
1. a Bedič Petra
1. b Petrič Anton
1. c Drstvenšek Nada
1. d Hervol Sandi – predsednik 
2. a Šavrič Jerneja
2. b Munič Zorko Irena
2. c Župevc Cvetka
2. d Rovan Natalija
3. a Učanjšek Ivan
3. b Podpečan Miroslav
3. c Cesar Tatjana
3. d Kevo Vladimir
4. a Balon Kek Vesna
4. b Sambunjak Lidija
4. c Lesinšek Matej
4. d Smerdej Patricija

Vabila, zapisniki in ostala gradiva

1. redna seja Sveta staršev (vabilo, zapisnik)
1. izredna seja Sveta staršev (vabilo, zapisnik)
2. redna seja Sveta staršev (vabilo, zapisnik), 29. 3. 2022

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2020/21

Razred Priimek in ime starša
1. a Šavrič Jerneja
1. b Munič Zorko Irena
1. c Župevc Cvetka
1. d Rovan Natalija
2. a Učanjšek Ivan
2. b Jankovič Čurič Mateja
2. c Zlatič Zoran
2. d Kevo Vladimir
3. a Balon Kek Vesna
3. b Sambunjak Lidija
3. c Lesinšek Matej
3. d Patricija Smerdej
4. a Lipej Dušan
4. b Kovačič Jože
4. c Kukavica Vesna
4. d Pirc Branko

Svet staršev v šolskem letu 2019/2020

Sestava sveta staršev šole v šolskem letu 2019/2020: Ivan Učanjšek, 1. a, Mateja Jankovič Čurič, 1. b, Zoran Zlatič, 1. c, Mojca Švigelj, 1. d, Liv Bertol, 2. a, Mateja Brence, 2. b, Marjeta Bratkovič, 2. c, Patricija Smerdej, 2. d, Dušan Lipej, 3. a, Jože Kovačič, 3. b, Vesna Kukavica, 3. c, Branko Pirc, 3. d,  Anica Hribar, 4. a, Alenka Černelič Krošelj, 4. b, Vesna Balon Kek, 4. c.

Vabila, zapisniki in gradiva:
1. seja sveta staršev (vabilo in zapisnik ter gradivo), 26. 9. 2019
2. seja sveta staršev (vabilo in zapisnik), 18. 2. 2020
3. seja sveta staršev (vabilo in zapisnik), 9. 6. 2020
1. dopisna seja sveta staršev (vabilo in zapisnik), 19. 5. – 21. 5. 2020
Izredna seja sveta staršev, ki se je izvedla 7. maja, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (videokonferenčna seja) na temo Izvajanja izobraževanja na daljavo v času izrednih razmer.

Dostopnost